Słowniczek

Słowniczek:

  1. JDK – Java Development Kit – zestaw narzędzi niezbędnych do tworzenia programów w języku java.
  2. JRE – Java Runtime Environment- program niezbędnych do uruchamiania aplikacji napisanych w języku java.
  3. Terminal, linia komend, emulator konsoli, konsola – pojęcia używane wymiennie dla opisania tekstowego interfejsu użytkownika, z poziomu którego możemy odpalać programy. Alternatywą jest graficzny interfejs użytkownika – czyli windowsowskie okienka. To na niej pojawia się wynik działania komendy System.out.println("")

  4. Klasa (class) – pliki, z których składa się program w języku Java. Jeden plik odpowiada jednej klasie. Definiują one aktorów, którzy będą wykonywać zadania w obrębie programu.
  5. Zmienna (variable, var) –  twór programistyczny, służący do przechowywania danych w trakcie działania programu.

  6. String – typ zmiennych przechowywujący wartości tesktowe, muszą one znajdować się pomiędzy “”, na przykład “Tekst”.
  7. int – typ zmiennych przechowywujący wartości liczbowe całkowite z zakresu od-2 147 483 648  do 2 147 483 647.
  8. Metoda (funkcja)wydzielony kawałek kodu wykonujący jakieś operacje, możliwy do wykonania podczas działania programu. Stosuje się je, aby uprościć program główny, zwiększyć czytelność kodu oraz unikać jego duplikacji.